کتاب ورزش در جامعه سرمایه‌داری

توضیحات

نگارنده در کتاب حاضر، با پي گرفتن تاريخ ورزش مدرن از خاستگاه آن در اقتصاد سرمايه دارانه انگلستان در نيمه قرن هجدهم تا ورزش جهاني شده شرکتي امروز، چنين عنوان مي‌کند که فاسدشدن خلوص ورزش توسط سرمايه‌داري تصور درستي نيست، چراکه به همان اندازه که کارخانه، بازار سهام و عدم اشتغال، محصول سرمايه‌داري هستند، ورزش مدرن نيز چنين است. نگارنده برمبناي منابع دست‌اول توضيح مي‌دهد که چگونه ورزش توسط رويدادهاي سياسي و اقتصادي عمده سه قرن اخير، همچون انقلاب فرانسه شکل‌گرفته و قالب خورده است.

خلاصه کتاب ورزش در جامعه سرمایه‌داری