نقدی بر کتاب روانشناسی داوری در ورزش

توضیحات

  • ۱۳۹۸

مبحث روانشناسی داوری یکی از الزامات ورزش حرفهای است که باید بیش از پیش به آن اهمیت داده شود. همه ارکان یک رقابت ورزشی باید نسبت به
این موضوع آشنایی داشته باشند تا از اتفاقات محتمل خلقی، انسانی و حاشیهای تا حدود زیادی جلوگیری کنند. در این اثر ضمن چکیده کتاب، توضیحاتی به آن افزوده شده که میتواند به داوران، مربیان و بازیکنان کمک کند.